ИНФОРМАЦИЯ

НАУЧНИЯТ КОМИТЕТ И ОРГАНИЗАТОРИТЕ ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В

3-ТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО”
23 – 25 МАРТ 2018 г., НБУ, СОФИЯ

Целта на конференцията е да събере голям кръг от специалисти в областта на логопедията, психологията, социалната работа, медицината, информатиката, телекомуникациите и др. в опит да се представят и обсъдят съвременните технологии в диагностиката и терапията на емоционалните и поведенчески разстройства, нарушенията от аутистичния спектър, езиковите и говорни нарушения и др. Участието в конференцията се реализира чрез доклади по тематичните направления, постерни сесии, презентации на фирми, изложби, кръгла маса.

Конференцията ще се проведе в Нов български университет, София,
бул. Монтевидео № 21.

Работни езици: Български и Английски

ГОСТ-ЛЕКТОРИ

– Joel Talcot, Aston University, Birmingham, United Kingdom
– David Saldaña, University of Sevilla, Spain
– Carol-Ann Murphy, University of Limerick, Ireland
– Mila Vulchanova, NTNU, Norway
– Valentin Vulchanov, NTNU, Norway

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОСТ-ЛЕКТОРИТЕ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Диагностика и терапия на нарушения в развитието
• Обучителни трудности
• Емоционални и поведенчески разстройства
• Нарушения на слуха
• Интелектуални нарушения
• Разстройства от аутистичния спектър

2. Технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието
• Езикови технологии
• Нови технологии в диагностиката и терапията на езикови и говорни нарушения
• Уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и използване на нови услуги и продукти;

3. Образователни игри и компютърни технологии в диагностиката и терапията на нарушения на развитието
• Образователни компютърни игри
• Програми за компютърно асистирана терапия
• Подпомагащи технологии

НАУЧЕН КОМИТЕТ
проф. д-р Виолета Боянова
проф. Живка Винарова, д.м.н
доц. д-р Маргарита Станкова
доц. д-р Екатерина Тодорова
гл. ас. д-р Полина Михова
Цвета Каменски – редовен докторант